استاندارد

مجموعه استانداردهای مدیریت و همینطور دیگر استانداردها بدین منظور تدوین شده اند تا سازمان ها را از هر نوع و در هر اندازه ای که باشند در استقرار و اجرای مؤثر سیستم های مدیریت کیفیت یاری دهند. اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی، توانایی آن را در ارائه محصولات و خدماتی که دلخواه مشتری باشد، برآورد می کند و هدف از استقرار این سیستم، افزایش رضایت مشتریان است. بدیهی است که برای راهبری و اداره موفق یک سازمان باید آن را به گونه ای نظام مند و شفاف هدایت و کنترل کرد. این موفقیت می تواند در پرتواستقرار و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است و در عین حال به نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی توجه می کند. برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های تدوین شده باید وضعیت موجود، نقاط ضعف، نقاط قوت و تطابق سازمانی را شناسایی و با این استانداردهامقایسه کرد. ممکن است سازمان ها به این نتیجه برسند که بسیاری از نیازمندی های موجود در استانداردهای طرح شده  در حال حاضر رعایت می کنند، ولی چگونگی آنها ثبت نشده است. استانداردها تأکید می کنند که یک سازمان به تعیین، اجرا، مدیریت، بهبود مستمر و اثر بخشی فرایندهاییی که در سیستم مدیریت کیفیت مورد نیاز است، اهمیت می دهد و تأثیر متقابل این فرایندها را به منظور به دست اوردن اهداف سازمان مدیریت می کند

برای دریافت اطلاعات بیشتر و همینطور راهنمای استانداردهای مختلف اینجا را کلیک نمایید.